Specjalistyczna zaprawa renowacyjno-naprawcza

Opis

REBET A jest to specjalistyczna zaprawa na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywatora mineralnego, o działaniu kapilarnym, zapewniająca wodoszczelność betonu i innych materiałów mineralnych porowatych (np. cegła). Produkt przeznaczony jest do osuszania, hydroizolacji i naprawy skorodowanych przegród budowlanych. Może być stosowany w obiektach istniejących oraz nowobudowanych – zabezpiecza i izoluje przed wodą i cieczami agresywnymi, regeneruje konstrukcje i hamuje procesy korozji. Zaprawa może być stosowana do niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych napraw betonów (R1-R4).

Zasada działania
Zasada działania zaprawy REBET sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie.

Przeniknięcie w struktury starego betonu
Rozpuszczenie nieskrystalizowanych struktur
Zagęszczenie betonu oraz związanie wcześniej rozpuszczonych struktur
W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny, wiążąc przy tym wolne wapnie i wodę. Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele większa od średnicy cząsteczek wody i tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek, takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.

Zwykły beton

Zwykły beton zawiera około 70% makro i 30% mikroporów, a beton z dodatkiem REBET zwiera 3% makro i 97% mikroporów, co powoduje, że jest bardziej odporny na działanie wody i innych agresywnych cieczy.

REBET zapewnia wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła). Jego sukteczność potwierdzają badania jak i Klienci, którzy stosują go zarówno w dużych obiektach przemysłowych, jak i prywatnych projektach, głównie jako zaprawę naprawczą i warstwę ochronną.

DANE TECHNICZNE
Opakowanie
Produkt pakowany jest w worki 25 kg.

Zużycie
Zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności, średnio wynosi ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy.

Przechowywanie
Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach i dodatnich temperaturach. Chronić przed wilgocią oraz ujemnymi temperaturami. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 365 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Uwagi
Średnica kruszywa podstawowa 1,0mm; na zamówienie — 0,5-5,0 mm.
Ilość wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki — 3,5-5,0 l.
Grubość warstwy zaprawy — 5-70 mm. Minimalna grubość warstwy wyprawy uzależniona od stanu technicznego naprawianego podłoża.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C) — 60 minut.
Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż +5ºC oraz wyższych niż +25ºC.

Szczegóły
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny jednorodna, sypka mieszanka barwy szarej, bez zbryleń
i zanieczyszczeń mechanicznych
Gęstość nasypowa (w stanie zagęszczonym), g/cm3 1,82 ± 5%
Wygląd zewnętrzny (bezpośrednio po zarobieniu suchej mieszanki wodą) masa barwy szarej, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych, dająca się łatwo nanosić szpachlą na podłoże betonowe
Czas wstępnego twardnienia, minut ≤ 270
próbka uzyskuje jednolity odcień po zarysowaniu wyprawy szpachlą stalową, bezpośrednio po jej nałożeniu, powstaje cienka, płytka, niezabliźniająca się rysa
Konsystencja robocza (sucha mieszanka: woda—5:1), mm 270 ± 3%
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, MPa ≥ 5,5
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa ≥ 40,0
Moduł sprężystości > 25 GPa
Skurcz liniowy, % ≤ 0,09
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy Stan zbrojenia pasywny
Wygląd zewnętrzny powłoka barwy szarej, jednolita, równa, bez pęcherzy i kraterków, dobrze przylegająca do podłoża
Przyczepność do podłoża betonowego i z cegły ceramicznej, MPa ≥ 2,8
Mrozoodporność wyprawy oceniona po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania: wygląd zewnętrzny wyprawy
brak uszkodzeń; może wystąpić niewielkie zmatowienie wyprawy
wodoszczelność wyprawy—brak przecieku przy ciśnieniu, MPa 0,5
przyczepność wyprawy do podłoża betonowego, MPa ≥ 2,8
Wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego), brak przecieku przy ciśnieniu, MPa ≥ 0,5
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60 ºC), MPa ≥ 2,8
Przepuszczalność pary wodnej określona dyfuzyjne równoważną grubością warstwy powietrza Sd, m ≤ 1,0
Odporność chemiczna powłoki na działanie substancji występujących w ściekach bytowych:
wody o pH ~4
roztworu wodnego o zawartości 100 mg/l jonów NH4+
roztworu wodnego o zawartości 6000 mg/l jonów SO42-
roztworu wodnego o zawartości 3000 mg/l jonów Mg2+
oceniona po działaniu środowiska agresywnego: XA3
zmianą wyglądu zewnętrznego w zakresie występowania uszkodzeń, pęcherzy, spękań i złuszczeń w odniesieniu do wyglądu wyprawy przed działaniem środowisk agresywnych
brak zmian
zmianą przyczepności powłoki do podłoża betonowego
przyczepność po działaniu czynników agresywnych większa o minimum 15%
przenikaniem środowisk agresywnych przez powłokę
brak przenikania
Odporność powłoki na działanie wody basenowej oceniona zmianą przyczepności do podłoża betonowego przyczepność nie mniejsza niż przed działaniem wody basenowej
Przepuszczalność jonów chlorkowych określona współczynnikiem dyfuzji, m2/s ≤ 1·10-11
Odporność na wysalanie brak wysolenia
Odporność na starzenie (oddziaływanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody) określona przyczepnością wyprawy do podłoża betonowego, MPa ≥ 2,8
Odporność na działanie ługujące wody brak wykwitów po 28 dniach działania wody
Reakcja na ogień klasa A1
Warstwa sczepna nie wymagana
Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A spełnia wymagania dla materiałów naprawczych przeznaczonych do napraw betonu i zbrojenia wg PN-EN- 1504-3 oraz odpowiada zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN-1504-9.